Trụ sở chính: Số 492 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0109635086 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 20 phút ngày 05/05/2022.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp, trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử.

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Tầng 9 - Tòa nhà Sun Square - Số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS;

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

4. Thông qua Kế hoach mục tiêu kinh doanh năm 2022;

5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến chi trả năm 2022 của HĐQT/BKS;

6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.NỘI DUNG ĐẠI HỘII. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (09 giờ 00 phút), số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 28.177.000 cổ phần tương ứng với 28.177.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,118% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách đính kèm).

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sailfish. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trực tuyến. Mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.

1. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ toạ Đại hội:

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Đoàn chủ tọa Đại hội bao gồm các thành viên sau

- Ông Đoàn Đức Mạnh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên;

- Ông Marcus Leng Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên.

2. Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 26.376.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9962% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0038% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Ban thư ký Đại hội bao gồm các thành viên sau

- Bà Diêm Thị Linh Trang Chức vụ: Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Uyên Chức vụ: Thành viên.

3. Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm các thành viên sau

- Ông Lê Thi Ân Chức vụ: Trưởng ban;

- Bà Ngô Mạc Diệu Linh Chức vụ: Thành viên

4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 26.377.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội

     Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình bày các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS;

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

4. Thông qua Kế hoach mục tiêu kinh doanh năm 2022;

5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến chi trả năm 2022 của HĐQT/BKS;

6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

IV. Thảo luận

- Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến vào các tờ trình tại Đại hội.

- ĐoànChủ tọa đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề Cổ đông quan tâm. Tất cả các Cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

IV. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 33.207.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 33.201.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9834% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0166% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 33.207.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 33.201.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9834% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0166% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện 2021

01

Doanh thu:

VNĐ

2.237.007.164

02

Lợi nhuận trước thuế:

VNĐ

190.292.786

03

Thuế TNDN:

VNĐ

29.387.154

04

Lợi nhuận sau thuế:

VNĐ

160.905.632

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 33.207.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 33.203.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9895% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0105% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2022


01

Doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính

22 tỷ đồng

02

Lợi nhuận sau thuế

17 tỷ đồng

03

Chia cổ tức bằng tiền

5%

04

Thời gian tạm ứng cổ tức (dự kiến)

Tháng 12/2022

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 33.205.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 33.201.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,988% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,012% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao năm 2021 và 2022 của HĐQT/BKS

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 33.205.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 33.196.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9729% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0271% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.6. Tờ trình thông qua uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 33.205.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 33.203.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,994% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Diêm Thị Linh Trang – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức biểu quyết qua hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết, như sau :

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 26.571.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 26.569.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9925% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0075% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.VI. Bế mạc Đại hội

     Ông Đoàn Đức Mạnh - Thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 05/05/2022.THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI(Đã ký) (Đã ký)

DIÊM THỊ LINH TRANG ĐOÀN ĐỨC MẠNH


BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
23/5/2022
TIN TỨC