- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/SFH ngày 05/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:


STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện 2021


01

Doanh thu:

VNĐ

2.237.007.164

02

Lợi nhuận trước thuế:

VNĐ

190.292.786

03

Thuế TNDN:

VNĐ

29.387.154

04

Lợi nhuận sau thuế:

VNĐ

160.905.632

Điều 4. Thông qua Kế hoach kinh doanh năm 2022:

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2022

01

Doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính

22 tỷ đồng

02

Lợi nhuận sau thuế

17 tỷ đồng

03

Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2022

5%

04

Thời gian tạm ứng cổ tức (dự kiến)

Tháng 12/2022

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến chi trả năm 2022 của HĐQT/BKS:

ü Năm 2021: HĐQT/BKS không nhận thù lao

ü Năm 2022: HĐQT/BKS không nhận thù lao

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo danh sách các công ty kiểm toán dưới đây:

ü Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

ü Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

ü Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Báo cáo và CBTT;

- Lưu văn thư;TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Đã ký)ĐOÀN ĐỨC MẠNH
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
23/5/2022
TIN TỨC